Regulamin sprzedaży

Postanowienia ogólne

 1. Serwis sprzedaży licencji oprogramowania dostępny pod adresem https://www.iss.com.pl/ prowadzony jest przez INTENSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach (89-600) przy ul. Jedności Robotniczej 34; wpisaną do rejestru przedsiębiorcó Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657881, posiadająca NIP 5552112521 oraz REGON 365915490.
 2. Oferta serwisu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, nie zaś do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępy na podstronach poszczególnych produktów, umożliwiający złożenie zamówienia na wybrany produkt, w tym określenie wariantu produktu, jego ilości i sposobu płatności.

Klient - osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, wzgędnie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza lub dokonała już zakupu w serwisie sprzedaży.

Operator płatności - zależnie od wybranego sposobu płatności:

 • Szybkie przelewy PayNow - mBank S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 5260215088,
 • Szybkie przelewy DotPay - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887,
 • Płatności kartowe - Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Produkt - dostępna w systemie sprzedaży licencja oprogramowania lub rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin - niniejszy regulamin.

System sprzedaży, serwis sprzedaży - serwis dostępny pod adresem https://www.iss.com.pl/ pozwalający na składanie zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca - INTENSYS Sp. z o.o. (adres korespondencyjny: Jedności Robotniczej 34, 89-600 Chojnice), adres poczty elektronicznej: kontakt@intensys.pl.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Systemu sprzedaży.

Usługobiorca - każda osoba korzystająca lub zamierzająca skorzystać z zasobów Serwisu sprzedaży.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży wybranego Produktu.

Warunki korzystania z systemu sprzedaży

 1. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
 2. Skorzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy (nie jest usługą ciągłą) i ulega zakończeniu z chwilą finalizacji Zamówienia.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu sprzedaży:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, niezależnie od rodzaju,
  • włączenie w przeglądarce możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usugobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Systemie sprzedaży stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu widoczna w Systemie sprzedaży podana jest w złotych polskich.
 3. Cena Produktu widoczna w Systemie sprzedaży jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany cen w Systemie sprzedaży, które mogą nastąpić po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 4. Zawarcie umowy Sprzedaży Produktu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zamówienia następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu. W tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
  • płatność na podstawie faktury pro-forma,
  • płatność przelewem on-line,
  • płatności kartowe: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Meastro.
 2. Płatności elektroniczne on-line realizowane są za pośrednictwem serwisów Operatorów płatności.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Koszty, terminy i sposoby dostawy

 1. Licencje programów komputerowych przesyłane są w postaci elektronicznej na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail. Wyjątkiem są produkty w wersji BOX, które dostarczane są za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę operatora pocztowego.
 2. Produkty dostępne jako opcje dodatkowe przy zakupie licencji (np. modemy GSM), dostarczane są za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę operatora pocztowego.
 3. Koszty dostawy wliczone są w cenę zakupu produktu.
 4. Zamówienie na licencję elektroniczną realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
 5. Zamówienie na produkty BOX oraz produkty dodatkowe realizowane jest w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 6. Terminy wskazane w punktach 4 i 5 liczone są od dnia wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy lub uznania wpłaty na rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy w systemie Operatora płatności.

Przetwarzanie danych osobowych

Kwestie przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Klauzuli ochrony danych osobowych.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Systemu sprzedaży Klient może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@intensys.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Odpowiedź Sprzedawcy jest wysyłana tą samą metodą, którą Klient złożył reklamację.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez System sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.: zmian przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu oferowanych produktów i usług.
 3. Zmiany regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów, którzy zawarli Umowę sprzedaży przed ich opublikowaniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.
 5. Spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, zostanę rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.